Πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό φόρουμ “Nyeleni”, Αύγουστος 2011, Αυστρία.

Δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή κίνηση για την Διατροφική Αυτάρκεια

Πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό φόρουμ “Nyeleni”, Αύγουστος 2011, Αυστρία.

Εμείς, οι διοργανωτές του διεθνούς Φόρουμ “Nyeleni” για την Διατροφική Αυτάρκεια στο Μάλι το 2007 [nyeleni.org], απευθύνουμε έκκληση σε όλους εκείνους που αντιστέκονται και αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη για να ενωθούν μαζί μας στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κίνηση για την Διατροφική Αυτάρκεια.

Οργανώνουμε στις 16 - 21 Αυγούστου 2011 στο Krems της Αυστρίας, μια μεγάλη συνάντηση από ομάδες, οργανώσεις, συλλογικότητες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες φοιτητών, αγρότες, ακτιβιστές, οικολόγους, εργαζομένων στους αγρούς, ακτήμονες νέους, και όλων όσων εργάζονται για την Διατροφική Αυτάρκεια στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η Ευρώπη έχει ενταχθεί σε ένα μη βιώσιμο παγκόσμιο επισιτιστικό σύστημα, που ελέγχεται από εταιρικά συμφέροντα και με βάση την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την εκμετάλλευση των πόρων των άλλων λαών και την κοινωνική και οικονομική ανισότητα -διευκολυνώμενει από την ατιμωρησία των πολυεθνικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι συνέπειες αυτού του μοντέλου είναι ορατές παντού στις τροφικές και τις γεωργικές πολιτικές και στα συστήματα που εφαρμόζονται.

Είναι καιρός να αλλάξει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής από αυτές που βασίζονται σε κανόνες του ΠΟΕ σε εκείνες που βασίζονται στην Διατροφική Αυτάρκεια των ανθρώπων. Μια νέα διατροφική και αγροτική πολιτική για την Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στην τοπικότητα της γεωργικής παραγωγής, στην στήριξη των μικρών παραγωγών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γη για τους νέους αγρότες και συλλογικότητες, ενώ αμφισβητεί την κυριαρχία της βιομηχανίας και των ιδιωτικών συμφερόντων στην παραγωγή, μεταποίηση και διανομή τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι άνθρωποι οργανώνονται από τη βάση για να ξαναπάρουν τον έλεγχο των τροφίμων και των γεωργικών συστημάτων. Αυτές οι δυνάμεις της διατροφικής αντίστασης αποτελούν έναν πλούτο εμπειριών, αλλά εξακολουθούν να είναι κατά πολύ διάσπαρτες, αγνοημένες, παραγκωνισμένες και ορισμένες φορές μυστικές.

Είναι καιρός για αυτές τις δυνάμεις να έρθουν στο προσκήνιο και να οικοδομήσουμε ένα νέο τρόπο οργάνωσης του συστήματος των τροφίμων μας – από τους σπόρους στα χωράφια μέχρι τα τρόφιμα στο πιάτο μας – που θα τροφοδοτούν την βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τις τοπικές κουλτούρες και παραδόσεις των περιοχών μας , καθώς και θα αντιστρέφουν την εξαφάνιση των Ευρωπαίων παραγωγών τροφίμων.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Nyeleni στην Αυστρία θα πρέπει να ενεργήσει ως καταλύτης για τα εξής, δημιουργώντας ένα πεδίο στην Ευρώπη για τον καθορισμό των αγώνων και των στρατηγικών που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κίνημα για την Διατροφική Αυτάρκεια που να μπορεί να αμφισβητήσει τις κυρίαρχες δυνάμεις της παραγωγής και της τρέχουσας κατανάλωσης στη σημερινή κοινωνία.

Με την επίγνωση ότι ο δρόμος είναι τόσο σημαντικός όσο ο προορισμός, καλούμε τις οργανώσεις και τις ομάδες σε κάθε κράτος, περιφέρεια, επαρχία και νομό να έρθουν μαζί και να καθορίσουν το οράματά τους για την κυριαρχία των τροφίμων στην Ευρώπη, με βάση τις αρχές που ορίστηκαν από το φόρουμ Nyeleni το 2007, και πάνω απ' όλα να συμμετέχουν στην οργάνωση του ίδιου του φόρουμ.

Η μεθοδολογία του φόρουμ θα είναι τέτοια έτσι ώστε να αυξηθεί η κοινή αντίληψη της Διατροφικής Αυτάρκειας και να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της Διατροφικής Αυτάρκειας στην Ευρώπη.

Μας ενδιαφέρει να έχουμε μια συμμετοχική διαδικασία για την ανάπτυξη περιεχομένου για το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερη συμμετοχή από εσάς και την περιφερειακή ή εθνική ομάδα συμμετοχής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Φόρουμ είναι χρήσιμο για όλους τους συμμετέχοντες.

Αρχικά προτείνουμε τρία βασικά ερωτήματα για τις τοπικές συζητήσεις

    Τι σημαίνει Διατροφική Αυτάρκεια για μας και πώς εμπλεκόμαστε με αυτό;

    Ποια είναι τα εμπόδια και ποιες οι ευκαιρίες για να επιτύχουμε αυτό;

    Πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη της Διατροφικής Αυτάρκειας;

Οι ακόλουθες ομάδες θεμάτων έχουν εντοπιστεί μέσω των διαβουλεύσεων σε όλη την Ευρώπη?

    Μοντέλα παραγωγής (κοινονικά στήριζόμαινει γεωργία (CSA), αγρό-οικολογία, ενέργεια, το κλίμα, ΓΤΟ, εξάρτηση από πρωτεΐνες, βιοποικιλότητα / σπόροι...)

    Αγορές / οργάνωση των αλυσίδων τροφίμων και των τροφικών δικτύων (εταιρική κυριαρχία στην τροφική αλυσίδα, τοπικές αγορές, κερδοσκοπία των τροφίμων, διαφάνεια, ποινικοποίηση, αλληλεγγύη,...)

    Όροι εργασίας / κοινωνικές πτυχές (γεωργικών και μεταναστών εργαζομένων, το εισόδημα, την υγεία, την πρόσβαση σε τρόφιμα,...)

    Πρόσβαση σε γη και σε άλλους πόρους (εγκατάσταση, ανανέωση, χρηματοδότηση...)

    Οι δημόσιες πολιτικές (ΚΑΠ και αγροτική ανάπτυξη, οι πολιτικές στην αλιεία, στην ενέργεια, του εμπορίου κτλ...)

Κάθε μία από τις τέσσερις πρώτες ομάδες θα προσδιορίσει δράσεις που μπορεί να ληφθούν σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων, καθώς και θέματα επί των οποίων συνηγορία της πολιτικής είναι απαραίτητη σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα τελευταία θέματα θα τροφοδοτήσουν την πέμπτη ομάδα σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές.

Φανταζόμαστε δύο κύρια στοιχεία στο φόρουμ: πρώτων, την ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την δημιουργία δεσμών και την αίσθηση του ανήκειν σε μια κίνηση, και δεύτερων επικεντρωμένες συζήτησης σε θέματα προτεραιότητας για τις οποίες χρειάζεται συλλογική δράση, με στόχο να βγούμε απ' το φόρουμ με ένα σχέδιο δράσης για το ευρωπαϊκό κίνημα.

Η διαμόρφωση της αντιπροσωπείας:

Το ένα τρίτο θα πρέπει να είναι παραγωγοί
Οι μισοί από τους εκπροσώπους πρέπει να είναι γυναίκες
Το ένα τρίτο των αντιπροσώπων πρέπει να είναι "νέοι" (<35)
Η Ελληνική αντιπροσωπεία έχει ορισθεί να είναι περί τα είκοσι άτομα

Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλήρης όραμα του κινήματος της Διατροφικής Αυτάρκειας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, προτείνουμε ότι η αντιπροσωπεία κάθε χώρας πρέπει να συμπεριλάβει τις εξής ομάδες, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της κάθε χώρας:

    Παραγωγοί τροφίμων: αγρότες, ψαράδες, νομάδες κτηνοτρόφων, αστικούς κηπουρούς.

    Εργαζόμενοι:γεωργικούς εργάτες, μετανάστες, μέλει συνδικαλιστικών οργανώσεων.

    ΜΚΟ Περιβαλλοντικοί, Υγείας και Ανάπτυξης

    Οργανώσεις νέων

    Γυναικείες οργανώσεις

    Οργανώσεις καταναλωτών, αστέγων κ.λ.π.

    Άλλοι... καλλιτέχνες, καθηγητές, ερευνητές κ.λ.π.

Όσο για το κόστος συμμετοχής πέραν από τα ταξιδιωτικά έξοδα, οι οργανωτές ζητούν να καταβάλουμε το ποσό των 50 ευρό ανά άτομο για την κάλυψη του κόστους της διατροφής και της διαμονής μας για την διάρκεια του φόρουμ.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Βασίλη Αντύπα στην ηλεκτρονική διεύθηνση vassilios[at]peliti.gr ή τηλεφωνικώς στο 6977966532, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]biotechwatch.gr

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας,

Εκ μέρους της La Via Campesina, της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτι και του biotechwatch.gr

- Η ιστοδελίδα της συνάντησης Nyeleni εδώ

- Η διακήρυξη του Nyeleni εδώ