καλλιέργεια γ.τ.ο. Ευρώπη

Μειώνεται η καλλιέργεια των γ.τ.ο. στην Ε.Ε.

Μια σύντομη επισκόπηση διαφόρων επίσημων στοιχειών δείχνει μείωση των γ.τ.ο. που καλλιεργούνται σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Μόνο οκτώ χώρες (από τις 27) καλλιεργούν εμπορικά γ.τ.ο. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες η καλλιέργεια έχει μειωθεί σταθερά από το 2009, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία όπου για το τρέχον έτος υπάρχει μια μικρή αύξηση.

Syndicate content